Entrepreneurs

Shirin Parsi

BIOGRAPHY

Shirin Parsi

Hayedeh Shirzadi

BIOGRAPHY

Hayedeh Shirzadi

Puzzley

BIOGRAPHY

Puzzley

Saeedeh Ghods

BIOGRAPHY

Saeedeh Ghods

G.Reza Rasoulian

BIOGRAPHY

G.Reza Rasoulian